Main Media

TEK 17 - fri åpning i dør

TEK17 gjelder for bygg det er søkt tillatelse for å bygge/rehabilitere etter 2017 (eller overgangstiden). Det gjelder ikke for gamle bygg med mindre det søkes om å gjøre om bygget på nytt. Ved tvil anbefaler vi henvendelse til byggesakskontoret i den aktuelle kommunen. Her kan du lese veiledning om byggteknisk forskrift (TEK17) fri åpning i dør.

HVA ER BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. 

Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskriften setter krav til tiltak innenfor viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklima og helse, og energi. Kravene gjelder for tiltak omfattet av plan- og bygningslovgivningen (pbl § 20-1), uavhengig av om arbeidene krever søknad til kommunen eller ikke. 

Mer informasjon om TEK17 finner du her.

TEK17 FRI ÅPNING I DØR

Ifølge byggeforskriften TEK 17 skal inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.

Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m. Altså M-21 høyde.

Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd.
Fri bredde vurderes ift. hvor mye den gitte dør kan åpnes, se egne illustrasjoner under.

Åpningsgrad/dørtype ved M10x21

Åpningsgrad 
/dørtype

Ved 90˚

Ved 180˚

KYM fri åpning 
860 mm 
ved 90

Grader  
åpningsmål 
860 

ADVANCE-LINE utadslående ytterdør

835 mm

900 mm

1008 mm

121˚

ADVANCE-LINE innadslående ytterdør

827 mm

1028 mm

ECO utadslående ytterdør

823 mm

900 mm

1028 mm

134˚

ECO innadslående ytterdør

811 mm

1048 mm

Silence Basic utadslående

823 mm

900 mm

1028 mm

134˚

Silence Basic innadslående

811 mm

1048 mm

Silence High utadslående

811 mm

876 mm

1048 mm

142˚

Silence High innadslående

811 mm

876 mm

1048 mm

142˚

Entrédør EI30/35dB (63mm)

838 mm

906 mm

1008 mm

125˚

Entrédør EI30/35db (40mm)

860 mm

906 mm

Std M10 986mm

Entrédør EI30/40dB

838 mm

906 mm

1008 mm

125˚

Klemfri massivdør

856 mm

895 mm

990 mm

112˚

Massivdør EI60/43db

845 mm

906 mm

1001 mm

120˚

Stål EI30/EI60 ytterdør

834 mm

874 mm

1016 mm

126˚

Stål EI90/EI120 ytterdør

798 mm

874 mm

1052 mm

126˚

Behov for fri sideplass

Behovet for fri sideplass vil variere for ulike typer dører. Dør beregnet for manuell åpning må ha fri sideplass på minimum 0,3 meter ved dørens låskant på begge sider av døren. Dette gjelder både sidehengslet dør og skyvedør (se illustrasjoner under).

Fordi rullestolbrukere ikke skal måtte bøye seg helt inn i hjørnet for å betjene døren, leverer vi på slette dører Easy og Stable inntrekt skålhåndtak på skyvedøren 250 eller 300 mm inn på døren, fordi entreprenør kutter ut veggen på 300 mm. 

ASSA 3248 FOP forkrøplede hengsler til bruk på klassifiserte dører og ytterdører

Der det er krav om økt fri åpningsbredde på døren ved blant annet rømningsveier, tilbys forkrøplede hengsler. Ved å bruke ASSA 3248 FOP forkrøplede hengsler kan man nå bruke standard modul 10 dør og fortsatt oppfylle de nye kravene.

FOP-hengslet gjør at døråpningen blir større, da hengslet åpner døren utenfor karm ved 90 °. Hengslet har, i motsetning til vanlige hengsler, en ekstra skrue som er skrudd fast på siden av karmen for å sikre stabil funksjon. Hengselet passer i standard utfresing.

Vi har funksjonstestet våre klassifiserte dører med disse hengslene og sikkerhetsstilt at våre dører lever opp til EN 12400 / EN 1191 klasse 6 (200.000 sykluser).

FOP-hengslet passer også passer til alle våre ADVANCE-LINE ytterdører i seriene Classic og Function i uklassifisert og brannklassifisert utførelse. Merk at for sikkerhetsdører RC3 kan dette hengslet ikke benyttes.

Del dette med en venn