BRUK AV NETTSTEDET

Denne siden (sammen med dokumentene det henvises til på siden) beskriver vilkårene for hvordan du kan bruke vårt nettsted www.jeld-wen.no som gjest. Les disse vilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke vårt nettsted tilkjennegir du at du godtar bruksvilkårene og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke samtykker i bruksvilkårene, bes du avstå fra å bruke nettstedet.


INFORMASJON OM OSS
www.jeld-wen.no er et nettsted som driftes av JELD-WEN Norge A/S. Vi er registrert i Brønnøysundregisteret under selskapsnummer 881 128 152 og har vårt forretningskontor i Oslo. Vår hovedhandelsadresse er Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo postadresse er : Postboks 6611 Etterstad, 0607 Oslo Vårt organisasjonsnummer er 881 128 152


TILGANG TIL VÅRT NETTSTED
Tilgang til vårt nettsted gis på midlertidig basis, og vi reserverer oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet uten forhåndsvarsel (se nedenfor). Vi påtar oss intet ansvar dersom nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig, uansett tid eller periode.


Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til deler av nettstedet, eller hele nettstedet, for brukerne.


Når du bruker nettstedet, må du overholde bestemmelsene i vår policy for akseptabel bruk.


 Du har ansvaret for å foreta alle nødvendige skritt for at du skal få tilgang til nettstedet.  Du har også ansvaret for å sikre at alle personer som har tilgang til vårt nettsted gjennom din internettilkobling er klar over disse vilkårene og at de overholder dem. 


IMMATERIELLE RETTIGHETER
Vi er eieren eller rettighetshaveren til alle immaterielle rettigheter på vårt nettsted, og til materialet som offentliggjøres på det.  Disse verkene er beskyttet ved opphavsrettslover og traktater rundt om i verden.  Alle slike rettigheter er med enerett.


Du kan skrive ut én kopi eller laste ned utdrag av enhver side fra vårt nettsted for personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen oppmerksom på materiale som er lagt ut på nettstedet. 


Du må ikke endre dokumentet eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut fra eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke, gjengi, lage utledninger fra eller distribuere illustrasjoner, fotografier, video- eller lydopptak eller grafikk, verken separat fra eller sammen med ledsagende tekst.


Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfatterne av materialet på vårt nettsted må alltid anerkjennes.


Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet for næringsformål uten å innhente tillatelse til å gjøre de fra oss eller våre lisensgivere.


Hvis du skriver ut fra, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre øyeblikkelig og du må, dersom vi bestemmer oss for det, returnere eller ødelegge alle kopier av materialet du har laget.


TILLIT TIL INFORMASJON SOM ER LAGT UT
Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på vårt nettsted, er ikke ment å være ensbetydende med råd som det bør knyttes tillit til.  Vi avviser derfor ethvert ansvar som skyldes at besøkende på vårt nettsted har stolt på slikt materiale, eller noen som kan ha fått informasjon om noe av innholdet.


NETTSTEDET VÅRT ENDRES REGELMESSIG
Vi forsøker å oppdatere nettstedet regelmessig, og kan når som helst komme til å endre innholdet. Hvis det blir behov for det, kan vi innstille tilgangen til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid. Alt materiale på vårt nettsted kan bli ugyldig på et eller annet tidspunkt, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.


VÅRT ANSVAR
Materialet som er lagt ut på vårt nettsted ledsages ikke av noen garantier, betingelser eller hjemler når det gjelder nøyaktigheten. I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi, andre medlemmer av gruppen av selskaper og tilknyttede tredjeparter oss herved uttrykkelig:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved statutt, sedvanerett eller billighetsloven.
  • Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskade eller skade forvoldt en bruker i forbindelse med vårt nettsted eller i forbindelse med bruk, manglende mulighet til bruk eller resultater av å bruke vårt nettsted, nettsteder med lenker til det og alt materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for:
  • tap av inntekt eller fortjeneste,
  • tap av forretninger,
  • tap av avkastning eller kontrakter,
  • tap av forventede innsparinger,
  • tap av data,
  • tap av goodwill,
  • bortkastet administrasjon eller kontortid og
  • for ethvert tap eller skade av noe slag, uansett årsak og enten forårsaket av forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det dette kunne forutses, under forutsetning av at denne tilstanden ikke vil hindre erstatningskrav for tap av eller skade på din materielle eiendom eller andre erstatningskrav for direkte økonomisk tap som ikke er unntatt av noen av kategoriene nevnt ovenfor.


Dette har ingen innvirkning for vårt ansvar for død eller legemsskade som skyldes vår uaktsomhet og heller ikke vårt ansvar for straffbar, feilaktige fremstilling eller feilaktig fremstilling i forbindelse med et grunnleggende forhold, og heller ikke andre erstatningskrav som ikke kan unntas eller begrenses etter gjeldende lov.


INFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ NETTSTEDET VÅRT
Vi håndterer informasjon om deg i henhold til vår personvernpolicy.  Ved å bruke vårt nettsted samtykker du i slik håndtering, og du garanterer at alle data oppgitt av deg er korrekte.


VIRUS, HACKING OG ANDRE LOVOVERTREDELSER
Du må ikke misbruke vårt nettsted ved bevisst innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren hvor nettstedet er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilkoblet vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted via et tjenestenektelsesangrep eller et distribuert tjenestenektelsesangrep.


Vi vil melde alle slike brudd til relevant rettsmyndighet og samarbeide med dem for å avsløre din identitet for dem. Ved slike eventuelle brudd vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.


Vi påtar oss ikke ansvar for noe tap eller skade som skyldes et distribuert tjenestenektelsesangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet varemerkebeskyttet materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller din nedlasting av materiale lagt ut på det eller på nettsteder med lenker til det.


LENKER TIL VÅRT NETTSTED
Du kan opprette lenke til vår hjemmeside under forutsetning av at du gjør det på en måte som er hederlig og lovlig, og som ikke skader vårt omdømme eller utnytter det, men du må ikke opprette en lenke på en måte som antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side når slikt ikke eksisterer.


Du må ikke opprette en lenke fra et nettsted som ikke er ditt.


Vårt nettsted må ikke installeres på et annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen andre deler av vårt nettsted enn hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelsen uten varsel. Nettstedet du lenker fra, må på alle måter overholde innholdsstandardene fastsatt i vår policy for akseptabel bruk.

Hvis du ønsker å bruke annet materiale på vårt nettsted som ikke er nevnt ovenfor, bes du sende forespørsel til lys@jeld-wen.biz.  Vi kan tilbakekalle retten til å opprette lenke til vårt nettsted uansett årsak.

Lenker fra vårt nettsted
Når vårt nettsted inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, tjener disse lenkene kun for informasjonsformål.  Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss intet ansvar for dem eller for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved din bruk av dem. 

 
JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV
Domstolene i Norge har ikke-eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som skyldes, eller har forbindelse med, et besøk på vårt nettsted. 


Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller ethvert krav som skyldes eller har forbindelse med dem eller deres tema eller utforming (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge.


VARIASJONER
Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen for å bli oppmerksom på eventuelle endringer vi gjør, da disse er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også bli erstattet av bestemmelser eller kunngjøringer på andre steder av vårt nettsted.


DINE INNVENDINGER
Hvis du har innvendinger mot materiale som vises på vårt nettsted, bes du kontakte lys@jeld-wen.biz.


Takk for at du besøkte vårt nettsted.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies